Usluge

RAČUNOVODSTVO I POSLOVNO SAVJETOVANJE

RAČUNOVODSTVO

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH 83/09) uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvještaja, kao i reviziju finansijskih izvještaja.

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na sva privredna društva, uključujući društva za osiguranje, mikro-kreditna društva, leasing društva, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze i banke, te na druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji, na pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije, ako se te poslovne jedinice i
pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji, te korisnike prihoda budžeta Federacije, budžeta kantona, budžeta općina i radova i vanbudžetskih fondova.

Navedenim Zakonom pravna lica se razvrstavaju na: mala, srednja i velika, zavisno od pokazatelja utvrđenih na dan sastavljanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini. Razvrstavanje se vrši prema sljedećim kriterijima: visina prihoda, vrijednost imovine i prosječan broj zaposlenika u toku poslovne godine.

Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, pravna lica su dužna samostalno izvršiti razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijima i tako dobijene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu.

Pravna lica, u skladu sa donesenim općim internim aktom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprječavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promjena.

Sistem računovodstva se zasniva na računovodstvenim principima: tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na Međunarodnim računovodstvenim standardima. Sva pravna lica obuhvaćena ovim Zakonom, koja obavljaju ekonomsku aktivnost u Federaciji, obavezna su voditi i čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koje pružaju dovoljne, adekvatne i kompletne dokaze o njihovim transakcijama. Odgovornost za računovodstvene i knjigovodstvene poslove nosi lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica.

Vođenje poslovnih knjiga pravno lice može povjeriti ugovorom, drugom pravnom licu ili preduzetniku registrovanom za pružanje računovodstvenih usluga koji ima zaposlena lica, kojima povjerava vođenje poslovnih knjiga, s tim da obezbijedi arhiviranje i čuvanje dokumentacije u svom sjedištu.

POSLOVNO SAVJETOVANJE

U svijetu stalnih promjena i sve veće konkurencije, kako na lokalnoj, tako i na svjetskoj razini, svaka kompanija se svakodnevno susreće sa izazovima modernog poslovanja.

Održivo optimiziranje poslovnog uspjeha zahtijeva poduzetan pristup i dugoročnu strategiju svih aktivnosti preduzeća.

Ukoliko se kompanija suočava sa teškoćama i poslovnim problemima, pomoć iskusnih, obrazovanih i kompetentnih poslovnih savjetnika će svakako biti dobrodošla. Najvažnije je identificirati problem, te u što skorijem roku pristupiti rješavanju istog, uz konkretne i primjenjive metode.

Takođe, širok je spektar mogućnosti koje nam nudi okruženje. Uz stručne osobe, kompanija će lakše i učinkovitije izraditi poslovni plan i studiju isplativosti određenog projekta, izvršiti stvarnu procjenu kompanije, sanaciju, restrukturiranje, ući u pregovore o finansiranju sa bankama.

S obzirom da vanjski poslovni savjetnici nisu sastavni dio kompanije, to im daje prednost da činjenično stanje unutar posmatrane kompanije sagledaju sa neovisnog i nepristrasnog stajališta, te shodno tome daju upute i preopruke za daljnje poslovanje kompanije.

REGISTRACIJA VOZILA

Registracija vozila definisana je Pravilnikom o registraciji vozila, koji je kao podzakonski akt donesen na osnovu člana 215., stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06 i 44/07).
Predmetni Pravilnik donio je ministar komunikacija i prometa BiH, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH i policijom Brčko Distrikta BiH.

Ovim Pravilnikom se reguliše:

  1. nadležnost za registraciju vozila, te način i postupak: prve registracije vozila u BiH (novo ili rabljeno vozilo), ponovna registracija vozila, promjena vlasništva nad vozilom, registracija vozila diplomatsko/konzularnih predstavništava i misija, privremena registracija vozila, izdavanje probnih tablica, registracija vozila kupljenih na lizing, produženje registracije, promjena podataka o vlasniku vozila, promjena podataka o vozilu, odjava vozila, promjena registarskih tablica, izdavanja isprava o vozilu, način vođenja evidencija o registrovanim vozilima;
  2. izgled i sadržaj: obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registraciji, obrasca stikera naljepnice, registarskih tablica, međunarodne oznake Bosne i Hercegovine; tehničke specifikacije obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registraciji, obrasca stikera i registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH;
  3. postupak i načn registracije motornih i priključnih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OS BiH), označavanje oklopnih borbenih sredstava, postupak pri rashodovanju motornih i priključnih vozila OS BiH, označavanje mobilisanih motornih vozila, vođenje centralnog registra registrovanih motornih i priključnih vozila OS BiH, oklopnih borbenih sredstava, izgled i veličina registarskih tablica OS BiH, izgled obrasca javne isprave o vlasništvu i registraciji vozila OS BiH, te sadržaj i način popunjavanja i izdavanja obrazaca.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i nosiocu potvrde o registraciji u evidenciju o registrovanim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih isprava za vozilo, registarskih tablica i stikera naljepnice. Vozilo se registruje na ime/naziv vlasnika vozila. Ako je vozilo vlasništvo nekoliko fizičkih lica, registruje se na ime jednog od njih u skladu sa ovjerenom pisanom izjavom.

NAPLATA ŠTETE

U saobraćaju često dolazi do nezgode. U tim situacijama je najvažnije ostati smiren i priseban. Uvijek prvo treba sagledati nematerijalne posljedice (povrede), pa ako ih nema ili su neznatne, onda razmišljajte o vozilu. Ono će se uglavnom popraviti.

Ako je došlo do lakše nezgode, gdje šteta nije velika i gdje učesnici mogu da ustanove i da se dogovore o tome ko je izazvao nezgodu, najbolje je popuniti obrazac evropskog zapisnika o nezgodi.

Ukoliko je šteta velika i ima povrijeđenih, odmah pozovite policiju, a oni će pozvati Hitnu pomoć po potrebi. Nakon što policija obavi uviđaj, napraviće zapisnik sa svim neophodnim podacima. Zapisnik je izuzetno bitan, pošto na osnovu njega osiguravajuća društva obračunavaju i isplaćuju štetu.

Uvijek se potrudite da nađete svjedoke, jer mogu da budu od velike pomoći na sudu ukoliko dođe do komplikacija u vezi sa utvrđivanjem krivice.

Korisno je i zabilježiti sve podatke o učesnicima, polisama osiguranja, registarske brojeve motornih vozila, pošto se može desiti da neki podatak bude pogrešno upisan.

Zapisnik se podiže poslije nekoliko dana u nadležnoj stanici PU MUP-a. Kada uzmete zapisnik, dobro ga pročitajte i odmah uložite žalbu ukoliko se sa nečim ne slažete. Zapisnik je osnovni dokument na osnovu kojeg vršite daljnje aktivnosti pri naplati štete.

Nakon preuzimanja zapisnika, nekoliko je mogućnosti po osnovu kojih možete potraživati naplatu svog odštetnog zahtjeva. Jedna od njih je i da se obratite nama, kao Društvu, između ostalog, ovlaštenom za procjenu rizika i štete, te ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju.

USLUGE WEB DIZAJNA

Web dizajn je vrsta dizajna, u mnogim segmentima srodna grafičkom dizajnu, te kao i u grafičkom dizajnu, poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici.

Ustvari, grafički dizajn je glavni dio cijelog poslovnog procesa koji Vas povezuje sa ciljnom publikom. Grafički dizajn je odgovoran za kreiranje vizualnog identiteta vašeg biznisa. Vizualni identitet poslovne organizacije čine boje, logotip, pakiranja, tekstovi, slova, itd. 

S druge strane digitalni marketing je proces pronalaska i povezivanja sa vašim korisnicima kroz digitalne kanale kao što su njihove web stranice, Google tražilica, društvene mreže, e-mail i drugi kanali. Digitalni marketing je krovni izraz za svu vašu internet marketing aktivnost.   

U današnje vrijeme nezamislivo je imati web stranicu koja nije SEO optimizirana pa tako svaki vlasnik web stranice mora voditi računa o SEO optimizaciji. U doslovnom prijevodu sa engleskog jezika „Search Engine Optimisation“ znači optimizacija web tražilica, ali mi ustvari optimiziramo naše web stranice kako bi se pojavile na prvoj stranici s rezultatima SERP (engl. Search Engine Result Page). SEO optimizacija se dijeli na on-site optimizaciju koja se izrađuje na našoj web stranici i off-site optimizaciju koja se izrađuje izvan našega web-a.

Spremni za saradnju?!