NAPLATA ŠTETE

U slučaju nastanka štetnog događaja, tj. materijalne ili nematerijalne štete, našim klijentima nudimo:

  • konstatovanje činjeničnog stanja po nastalom štetnom događaju, a na osnovu prikupljene vjerodostojne dokumentacije;
  • uslugu obrade štete;
  • uslugu zastupanja i savjetovanja pri naplati materijalne i nematerijalne štete.

Omogućavamo vam da dolaskom na jednu adresu završite sve aktivnosti vezane za prijavu i
naplatu nastale štete u korespondenciji sa:

  • svim osiguravajućim društvima koja obavljaju svoju registriranu poslovnu djelatnost na teritoriji BiH;
  • institucijom Biroa zelene karte u BiH;
  • nadležnim institucijama MUP-a u BiH;
  • institucijom Zaštitnog fonda u FBiH i Zaštitnog fonda RS;
  • ostalim pravnim licima, koja su potencijalni obveznici isplate odštetnog zahtjeva.

Ističemo da svi klijenti koji imaju registrovano i osigurano vozilo posredstvom našeg Društva
stiču pravo na besplatno korištenje svih usluga koje pružamo prilikom nastanka štetnog događaja.

Čak i oni klijenti koji nemaju registrovano i osigurano vozilo posredstvom našeg Društva svoje
obaveze plaćaju tek po naplati odštetnog zahtjeva.